ഈ സംഘി ചെക്കന്റെ അപ്പനെ പൊക്കിയോ പൊലീസേ..? | Viral video of RSS Boy


ഈ സംഘി ചെക്കന്റെ അപ്പനെ പൊക്കിയോ പൊലീസേ..? | Viral video of RSS Boy
ഞാന്‍ ആര്‍എസ്എസാടാ പിണറായീ.. നിന്നെ ശരിപ്പെടുത്തൂടാ...ക്ഷത്രിയ ...
The Journalist
June 2, 2022 at 07:30PM
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=p-Rtc7qEAaU

Post a Comment

Previous Post Next Post