കുടിവെളളമില്ല കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി വെളളം എടുത്ത് സ്ത്രീകൾ വീഡിയോ | Desperate For Water | Viral video


കുടിവെളളമില്ല കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി വെളളം എടുത്ത് സ്ത്രീകൾ വീഡിയോ | Desperate For Water | Viral video
കനത്ത വരൾച്ചയെത്തുടർന്ന് കടുത്ത കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്ന ...
Keralakaumudi News
June 3, 2022 at 09:00PM
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=u4XnEmBUWHk

Post a Comment

Previous Post Next Post